ایران بیست اطلاعات شما را فقط با حکم قانونی در اختیار مراجع قانونی و در صورت درخواست قرار خواهد داد در غیر اینصورت تمامی اطلاعات خصوصی شما و پیامهای خصوصی شما جزو حریم خصوصی بوده و توسط هیچ کس قابل مشاهده نیست