جستجوی شبکه

1

>اگرچه دلم کوچک است....> شاید کوچک تراز باغچه پشت پنجره اتاقم > اما انقدر جا دار...

تأسیس: ۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۹۵ طرفدار
2

>>>>جانا خبر داری که دنیایمان چقدر رنگارنگ شده و من اما، دلم لک زده برای سیاه و...

تأسیس: ۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۱۳ طرفدار
3

من یک انکولوژیستم. در رشته دهان و دندان تحصیلات خودم رو به پایان رسوندم و پس ا...

تأسیس: ۱۴ دی ۱۳۹۵ | ۱۰۸ طرفدار
4

آزادی در گرو آزاد اندیشی..... و آزاد اندیشی در گرو بیداری ذهن..... و بیداری ذه...

تأسیس: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ | ۷۴ طرفدار