آموزش و پرورش(فرهنگیان)
مدیر شبکه: عباس مدیر شبکه آموزش وپرورش /تأسیس: 10 اسفند 1393
سلام وعلیکم: عرض ادب واحترام دارم خدمت شما هموطنان گرامی ومعزز: مدتی است در سایت ایران بیست عضویت دارم وبا دوستان متعددی گفتگو داشتم .همه از یک خلاویک شبکه آموزشی وپرورشی اذعان داشتند .لذا مرا به آن داشت که تقاضای یک شبکه جهت مطرح نمودن مسائل آموزشی وپرورشی با همکاری عزیزان فرهنک دوست  حاضردرسایت داشته باشم .این توفیق را مدیون دوستان واعضای محترم که در سایت  مسئولیتی به عهده دارندهستم .ببیشتر...

Diba Rahavar
تبریز
زن | |۴۵ ساله
زن | مجرد |۴۵ ساله
زن | مجرد |۵۲ ساله
وستا
مشهد
زن | متأهل |۲۷ ساله
زن | مجرد |۵۳ ساله
زن | مجرد |۲۲ ساله
lili ahad
تهران
زن | مجرد |۵۶ ساله
مرد | مجرد |۲۶ ساله
مرد | |۷۸ ساله
مرد | متأهل |۳۸ ساله
زن | مجرد |۳۶ ساله
مرد | |۴۱ ساله
زن | |۳۰ ساله
yas sefid
تهران
زن | مجرد |۳۵ ساله
فرزانه
اسلامشهر
زن | متأهل |۳۷ ساله
سادات س
تبریز
مرد | مجرد |۴۱ ساله
shamim mosavi
بیرجند
زن | مجرد |۲۵ ساله
زن | مجرد |۳۶ ساله
صفحه 1 از 42 1 2 3 4 5 6 ...

42ویدئوها (15)
موزیکها (7)
یاردبستانی
فایل موجود نیست.
عید
فایل موجود نیست.
شعر حافظ (1)
فایل موجود نیست.
حافظ 2
فایل موجود نیست.
شبکه های مشابه