معلولین

معلولین

Maeloolin

مدیر شبکه: رامین ... /تأسیس: 10 مهر 1392
به نام خدایی كه شكوه وعظمت خود را آن گاه به تماشا گذاشت كه انسان را آفرید تا انسان باشند وآزاد.خدایی كه مر ا نیز آفرید تا بنده برگزیده او باشم .مرا برگزید تا مانند دیگران نباشم بلكه خودم باشم وخودم ،می دانم من عزیز ودردانه ی آفریدگار خویش هستم ، چرا كه او به همه ثابت كرده كه فقط از عزیز دردانه هایش سخت  امتحان می گیرد وچه نمره خوبی هم به آنان می دهد .  مگر در آن طوفان، كشتی نوح ر ابیشتر...

مطالب منتظر تأیید در شبکه Maeloolin


موزیکها (1)
پدر