شکارچی

شکارچی

HUNTER

مدیر شبکه: سام پیوندیی /تأسیس: 20 خرداد 1393
خداوند همگام با آدمی و حتی زودتر از آدمی ، طبیعت و جانوران را خلق کرد . خلقت طبیعت و جانوران قبل از تولد انسان نشانگر نیاز حیاتی ما به طبیعت و وحوش است . خداوند حکیم می دانسته است که ما بدون خاک ، هوا ، درخت  ، بوته ، دریا و ... نمی توانیم به زندگی خود ادامه دهیم ، به آدمیان فهماند که باید از نسل جانوران محافظت کنند و از آنها به نحو درست و منطقی استفاده نمایند . ما از همین قصه خلقت نتیجه می گبیشتر...

مطالب منتظر تأیید در شبکه HUNTER


موزیکها (13)
20
شر شر بارون
مهران
فایل موجود نیست.
دارم راه برگشتو گم میکنم
شبکه های مشابه