شکارچی

شکارچی

HUNTER

مدیر شبکه: سام پیوندیی /تأسیس: 20 خرداد 1393
خداوند همگام با آدمی و حتی زودتر از آدمی ، طبیعت و جانوران را خلق کرد . خلقت طبیعت و جانوران قبل از تولد انسان نشانگر نیاز حیاتی ما به طبیعت و وحوش است . خداوند حکیم می دانسته است که ما بدون خاک ، هوا ، درخت  ، بوته ، دریا و ... نمی توانیم به زندگی خود ادامه دهیم ، به آدمیان فهماند که باید از نسل جانوران محافظت کنند و از آنها به نحو درست و منطقی استفاده نمایند . ما از همین قصه خلقت نتیجه می گبیشتر...

مطالب منتظر تأیید در شبکه HUNTER


موزیکها (13)
20
فایل موجود نیست.
شر شر بارون
فایل موجود نیست.
مهران
فایل موجود نیست.
دارم راه برگشتو گم میکنم
فایل موجود نیست.
شبکه های مشابه