0%
رویا

رویا

زن از بندر انزلی

28 شهریور 1345 (53 ساله)

تاریخ عضویت: 15 بهمن 1386

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم .... قلمی که مغز نداشته باشد حتما آبرویت را خواهد برد

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
392
هدایا