نظر جدید برای نظرسنجی کدوم فصل zh ka...
۳۰ شهریور ۱۳۹۳
با کدوم فصل بیشتر حال میکنی ؟
1-1. بهار
13 رأی
34%
2-2.تابستان
4 رأی
11%
3-3.پاییز
11 رأی
29%
4-4.زمستان
10 رأی
26%
  ۲۰ آذر ۱۳۹۶
رویای خیس 3
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۶
...
مازیار 0000000000000000002
ادامه
  ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
سكوت مطلق 202000000000
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
... غمها نگرانت نکند، گاهی برای شکستن حصار رنجهای یخ بسته ، دستان مهربانت را نوازش کن.
از :س.آ
zamani 20
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
غم تنها 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
.. حتی اگر هم تنهاییت تنها باشد، به یاد آر روزی که فاصله ها باریدند . چه آسان بند دلت از گردن رها شد ، و چه سخت قلبت را نگاه داشتی.
از : س.آ
غم تنها 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
کیان حمیدی 20
ادامه
  ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
... قصه عاشقی پا به گل ماندن شد، در هوای علاقه ها فقط واژها میلغزند و میلرزند ............ نه دلها .
از : س.آ
غم تنها 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۳
فرزاد سلام. شب بخیر خیلی جالبه
ادامه
  ۱۸ مهر ۱۳۹۳
...راستی تو که می رفتی فاصله ها را اندازه گرفته ایی من در مسافت همه فاصله ها ایستاده ام و برایت دست تکان می دهم.
از : س.آ
خسرو ***** 20
ادامه
  ۰۵ شهریور ۱۳۹۳
کیان حمیدی 20
ادامه
  ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
.. در این فاصله ها... مثل فاصله لبخندم تا لبخند دیگر ، هر فاصله ایی شبیه دلتنگیست، من آنجا هستم .
از : س.آ
کیان حمیدی 20
ادامه
  ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
  ۰۳ مرداد ۱۳۹۳
599
هدایا