نظر جدید برای نظرسنجی کدوم فصل zh ka...
۳۰ شهریور ۱۳۹۳
با کدوم فصل بیشتر حال میکنی ؟
1-1. بهار
13 رأی
34%
2-2.تابستان
4 رأی
11%
3-3.پاییز
11 رأی
29%
4-4.زمستان
10 رأی
26%
جواد خان گزینه 4
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
  ۲۰ آذر ۱۳۹۶
...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
Reza 8/5
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
Reza 6/75
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
Reza 13
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
Reza 10
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
... غمها نگرانت نکند، گاهی برای شکستن حصار رنجهای یخ بسته ، دستان مهربانت را نوازش کن.
از :س.آ
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
Reza 18/25
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
.. حتی اگر هم تنهاییت تنها باشد، به یاد آر روزی که فاصله ها باریدند . چه آسان بند دلت از گردن رها شد ، و چه سخت قلبت را نگاه داشتی.
از : س.آ
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
Reza 12.75
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
... قصه عاشقی پا به گل ماندن شد، در هوای علاقه ها فقط واژها میلغزند و میلرزند ............ نه دلها .
از : س.آ
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
Reza 20
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
...راستی تو که می رفتی فاصله ها را اندازه گرفته ایی من در مسافت همه فاصله ها ایستاده ام و برایت دست تکان می دهم.
از : س.آ
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
Reza 15
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
.. در این فاصله ها... مثل فاصله لبخندم تا لبخند دیگر ، هر فاصله ایی شبیه دلتنگیست، من آنجا هستم .
از : س.آ
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
630
هدایا