0%
بیتا سعادت
تبلیغات

یه دونه ام گل گل
بیشتر...
شادی را هدیه کن، حتی به کسانی که آن را از تو گرفته اند،

عشق بورز به آنها که دلت را شکسته اند،

دعا کن به آنها که نفرینت کرده اند،

بهار شو و بخند؛

که خدا هنوز آن بالا با ماست..
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
و بدانیم هرچه انجام میدهیم ثبت خواهد شد
و خوبی و نیکی کردن را فراموش نکنیم
آری اینگونه است رسیدن به اوج
باید بخواهیم
نهراسیم
بتوانیم
ببینیم
تلاش کنیم
فردا را بخواهیم
از گذشته به جز تجربیاتش مابقی را دور ریزیم

بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
اینم تزئین انارشب یلدا
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
مهدی م روحش قرین رحمت الهی باشه
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۳
بیتا سعادت روحش شاد
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۳
گروهها
هدایا
دسته گل 2
۰۹ مهر ۱۳۹۳