0%
آدا رهگذر
۲۰ اسفند ۱۳۹۵
بی سرزمین تر از باد...
تبلیغات

بیشتر...
یه استاد منطق داشتیم توی دانشگاه
می گفت هر وقت هرجا به مشکلی برخوردید

دنبال مقصر نگردید؛ مقصرش منم!
بگردید دنبال راه حل...
شب همگی بخیر...لبخند بزنین دلار گرون شد
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O خخخخخخ 😂 😁 😅 😊 👽👽 😃 😃 😃 😃 🏃 🏃 🏃 🏃 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 باسلام. واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
یکی از خوبی‌های رفقای قدیمی و صمیمی
این است که شما می‌توانید پیش آن‌ها،
خودِ خرتان باشید.
رالف والدو امرسن
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
زنان با شوهران خودشان جنگ و دعوا نکنند !!!

زن باید از جنگیدن با مرد خودش اجتناب کند نه صرفاً به خاطر حفظ غرور او بلکه به خاطر حراست از شأن و منزلت خود زن !!!
هیچ چیز به اندازهٔ زن شوریده حال و دیوانه و بی جاذبه ، ناخوشایند نیست.
زنی که به جای قدرت زنانه ، از قدرت زبانش استفاده می کند ،
ادامه...
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O خخخخخخ 😂 😁 😅 😊 👽👽 😃 😃 😃 😃 🏃 🏃 🏃 🏃 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O خخخخخخ 😂 😁 😅 😊 👽👽 😃 😃 😃 😃 🏃 🏃 🏃 🏃 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O خخخخخخ 😂 😁 😅 😊 👽👽 😃 😃 😃 😃 🏃 🏃 🏃 🏃 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O خخخخخخ 😂 😁 😅 😊 👽👽 😃 😃 😃 😃 🏃 🏃 🏃 🏃 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O خخخخخخ 😂 😁 😅 😊 👽👽 😃 😃 😃 😃 🏃 🏃 🏃 🏃 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O خخخخخخ 😂 😁 😅 😊 👽👽 😃 😃 😃 😃 🏃 🏃 🏃 🏃 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  13 ساعت قبل
M.O خخخخخخ 😂 😁 😅 😊 👽👽 😃 😃 😃 😃 🏃 🏃 🏃 🏃 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼 واقعا زیباست....... 👌 👍 سپاسگزاریم. *Perfect* *202020* 🌼 ❅ ❃ ✵ 🌸 ✵ ❃ ❅ 🌼
ادامه
  17 ساعت قبل
هدایا
دسته گل 2
توسط:
سما ص
۱۲ مهر ۱۳۹۸
توپ فوتبال
توسط:
صبا صبا
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
قلب سبز
توسط:
سما ص
۱۹ مرداد ۱۳۹۸