0%
تمنا تابش
۲۶ مهر ۱۳۹۷
-▪●ღ♥ من عاشقم مجنون تو گمگشته در بارون ❣❤❣ تو مجنون لیلی بی خبردرکوچه های در به در ♥ღ●▪-!✿❀
نشانها
تبلیغات

•٠•●♥[ツ]♣ بـه پـروفــایـلـمـ خـوش اومـدی ♣[ツ]♥●•٠•˙

← نوشتـه هام مخاطــب خــاص نـداره...

.➕⏪ ←بیخیالِ قضاوت ها
این مردم
درچیستیِ زندگیِ خودشان هم
مانده اند
اگر به حرف اینها اهمیت بدهی
هرکس برایت حکمی صادرمیکند
گوشهایت رابگیر
توی لاک خودت بمان و
برای خودت زندگی کن ..!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦

♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

.➕⏪ ←زبانت معمار است
و حرف هایت خشت خام،
مبادا کج بچینی دیوار سخن را
که فرو خواهد ریخت
بنای شخصیتت...

♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

←همیشه انچه که درباره "من"میدانی
باور کن
نه انچه که پشت سر من شنیده ای
"من" همانم که دیده ای
نه انکه شنیده ای..

♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

آدم هاے دنیــــاے مجــــازے
دل دارنــد ! و چیزے بـہ نام احســــــــــاس !
آدم هاے دنیاے مجازے گاهے مـــــغرورند مثل مـــن !
و گاهے بے ریـــــــا مثل تـــــو !
آدم هاے اینجا ؋ـقط گاهے نــــــــگاـہ نــــــــــدارند !
این گاهے خوبـــــــــ استـــ
و گاهــے ندیدن چشم هاے آدم ها یڪــــ عمر اشــــــــتباـہ را بـہ بار مے آورد !
یڪ عمر اشتـــباـہ هم مے شود تمام شـــــدن یـہ دوســــــتے ِ دوستــــــ داشتنے !
آدم هاے دنیـــــاے مجـــــازے
گاهے هیــــچ ؋ـرقــــے با آدم هاے اطراـ؋ــــــمان ندارند !
گاهے پشیمــــــــان مے شوند
دلــــــــگیر مے شوند
غـــــــصـہ مے خورند
تنهــــــا مے شوند
سڪوتـــــــــ مے ڪنند
و گمان مے ڪنند همـہ چیز درستـــــــ مے شود !
اما همیشـہ ؋ـڪر هاے آدم ها درستــــ نیستـــــ !
آدم هاے دنیاے مجازے لجــــــــبازند گاهے !
آدم هاے دنیـــــاے مجازے گاهــــے دلتنگــــــ میشوند و هیچ حر؋ــــــــے نمے زنند !
چون از خاموشــــــــے ِ ر؋ـقایشان مے ترســـند !
مے ترسنـــد سڪوتــــــ ِ ر؋ـیقشان بـہ معناے یڪـــــ دنــــــــیا درد باشد !
آدم هاے دنــــــیاے مــــجازے . . .
یڪے از این آدم ها مثــــل مـــن
حر؋ـــــــــ هایش را
دلتنــــــــگے هایش را
دوستـــــــــ داشــــتن هایش را
بـہ زبان نـــــمے آورد
تا مــــــبادا
مبــــــــــادا
ر؋ـاقتـــــــــ اجـــــبارے شود !
آدم هاے دنـــیاے مـــجازے
گاهے مثل تـــــــــو
؋ـڪر میڪنند با سڪوتــــــ
با گذشـــــتن
با ندیدن حــــق خودشان
با نخواســــــتنشان
همـہ چیز حــــــل مے شـــــود !
نـہ . . . ر؋ـیــــــق
اینطور نیستـــــ !
آدم هاے دنیاے مجازے
هیچ ؋ـرقے با آدم هاے اطراـ؋ــــــمان ندارند !
؋ـقط نگــــــــاـہ ندارند !
نـــــــگاـہ ...!♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

آ = آرامش
ا = امید
ب = بزرگی
پ = پدر
ت = توانایی
ث = ثبات
ج = جاری
چ = چشم پوشی
ح = حوا
خ = خدا
د = داداش
ذ = ذکاوت
ر = رازق
ز = زائر
ژ = ژرف اندیش
س = سبحان
ش = شاهکار
ص = صدیق
ض = ضربان
ط = طاهر
ظ = ظرافت
ع = عاشق
غ = غرور
ف = فجر
ق = قلب
ک = کمال
گ = گرانمایه
ل = لطافت
م = مادر
ن = نادر
و = والا
ه = همیشگی
ی = یکتا
♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•

˙.➕⏪ ←ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﻭﺭِ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ؛
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺎﺭِ ﺗﻤﺎﻡِ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ،
ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ
ﺍﻣــــﺎ ؛
ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ
ﺷﮑﺴﺘﻦِ ﺩﻟﻲ،
ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ،
ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥِ ﺣﻘﻲ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ ﺑﻲ ﻓﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ
ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥِ ﺩﻟﻲ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ،
ﺧــــﺪﺍﻱِ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب نقره ای
۳۰ مهر ۱۳۹۷