0%
سپهر كياني

سپهر كياني

مرد مجرد از کاشان

4 بهمن 1366 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 10 شهریور 1392

تنت که پـیشِ من باشد و دلـت در آغوشِ دیگـری هزار خطبه ام کـه بخوانند باز هـم هرزگیست

نظرسنجی

43
گروهها
هدایا