0%
احسان

احسان

مرد مجرد از تهران

1 شهریور 1349 (48 ساله)

تاریخ عضویت: 14 خرداد 1388

یکـــ ساعَتـــ که آفتابـــ بتابد خاطرهـ ی شبــِ بارانــ ـی از یـــاد میرود “این استـــ حکایتــِ انساטּ هآ …… ” فراموشــــــے

15
گروهها