0%
آریا بلوکات
۱۷ اسفند ۱۳۹۲
ماایمو نوای بی نوائی ... بسم اله اگر حریف مایی
تبلیغات

گرافیست . عکاس و دانشجو عکاسی هستم .. معرفت دور گرانیست به هر کس ندهندش. پر تاووس قشنگ است به کرکس ندهندش.
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۲۸ مهر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۰۴ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
Amir Hemmat
۲۶ تیر ۱۳۹۴