0%
silent world

silent world

زن مجرد از مشهد

17 آبان 1367 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 28 مهر 1393

دیشب با تنهایی ام مچ انداختم ، باختم! نمی دانی این روزها چقدر زورش زیاد شده است …

من با تو فاصله ای ندارم !
مـثـل هـوا
کـنـارت هـسـتـم ...
فـقـط ، کـمـی مـرا نـفـس بـکـش
" حبسم کن درون سینه ات ...! "
Yasaman زیباست
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O براووووو/@/ لایک 20202020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده است ...
تشنه که شدی ...!
مراقب باش !
عجیب وحشی ام .!.!.!
Yasaman 20
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O !!!!! براووووو/@/ لایک 20202020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم!
عشق یک معامله نیست !!!
ساده باید گفت:
دوستت می دارم ...
Yasaman عالی
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O براوووووو/@/ لایک ! 20202020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت ...
تو که می دانی
من چای را تلخ دوست ندارم
هوس فنجانی دیگر کرده ام ...
کــمــی بــیــشــتــر بــمــان !!!
Yasaman 20
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O !!! براووووو/@/ لایک 20202020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
غــرور به عـشـق اجـازه رسـوا شـدن نـداد
یــک بــوســه در تـهِ ..تـهِ ..تـهِ قـلـبم مُـــرد
Yasaman بی نظیره
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O عالی ست.... براووووو /@/ لایک 20202020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
کاش پیدا شوی.... ببوسمت...... ببویمت
لمست کنم....... کیف کنم.......
دنیا را در وجود زنانه ی تو تعریف کنم......
همین که باشی ای کاش های من تمام میشود....
کاش پیدا شوی از نو متولدم کنی ...
Yasaman 2020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O براووووو/@/ لایک 20202020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
گاهی خیالت
آنقدر واقعیت دارد که ...
داغ می شود پیشانی ام !!!
از داغـی لـبـانـت .!.!.!
Yasaman بسیار زیبا
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O براوو/@/ لایک 2020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
به چشم هایت بگو ...
آنقدر برای دلم ..... رجز نخوانند ...
من اهل جنگ نیستم ...
شـــاعـــرم !
خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم ...
شعری می نویسم ، آنوقت
اگر توانستی ...
مرا در آغوش نگیر ...
Yasaman 20
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O براوو/@/ لایک 2020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
باور کنید که فراموشش کرده ام ...
اما نمی دانم چرا ...
بعضی وقت ها ...
همین که اسمش را می شنوم ...
بی اختیار خاطره از چشمم فرو می ریزد .!.!.!
0 نظر
دستت را بیاور
مردانه و زنانه اش را بی خیال
دست بدهیم به رسم کودکی
قرار است هوای هم را / بی اجازه داشته باشیم ...!
Yasaman عالی
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
M.O براوو/@/ لایک 2020
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
516
هدایا