به سلامتی سربازی که تو ایست بازرسی شیشه مشروب رو دید با بغض گفت یه پیک هم به سلامتی عشقم بزن که امشب عروسیشه
دختری از تبار سکوت عجبببببببببب
ادامه
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۴
khodam 20
ادامه
  ۰۴ آبان ۱۳۹۴
9