0%
شهره بارانی

شهره بارانی

زن مجرد از اصفهان

1 مهر 1346 (50 ساله)

تاریخ عضویت: 12 شهریور 1387


هَمیشه که آدَم کم نمی آورَد

گـآهی زیاد می آورَد

غـَم از سَر و رویَش

از حَدقه ی ِ چشمانَش بیرون می زَنـد!!..
فرزین فیروزه 20 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
سخت ترین دو راهی

دو راهی بین فراموش کردن و انتظار است !

گاهی فراموش می کنی

و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی !
فرزین فیروزه 20 20 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
از خــــدا براتون عشــــق آرزو میکنم

از اون عشقایـی کـــه

هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید

و بگیــــد

زنـدگــــی یـعـنـی ایــن

چقــــــــدر خوشبختـــم
فرزین فیروزه 20 20 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
مســـــــواکم
شعو ـرش مــے رســـہ
کـه بایـد مــال یـه نفـــــــر باشه
ولـ ــے بـعضیــا نـ ـــہ
فرزین فیروزه 2020
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
این روزها


اگر خون هم گریه کنی


عمق همدردی دیگران با تو


یک کلمه است :


" آخـــــــی "
فرزین فیروزه همه پست هات همه بی اغراق قشنگن و با احساس
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
خُــــــــــــدا…
دِلــــــو بــــــه بـــعــــــضـــیــــــا دادهـــ واســـه بَـــســـتـــن…
بــــــه بـــعـــضــــــیـــا دادهـــ واســــــه کَــــــنــــــدن…
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین ممنونم 2020202020
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست
لحن بعضی ها عصر یخبندانه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین ممنونم 2020202020
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود ، دري ديگر باز مي شود ولي ما اغلب چنان به دربسته چشم مي دوزيم كه درهاي باز را نمي بينيم
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
براي عشق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از دست نده . براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه. براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير . براي عشق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه زند
ادامه...
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین ممنونم 2020202020
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـگی هایـ ـم
آن قــَ ـــ ـدر زیـاد میشود
که دنیــــا
با تمام ِ وسعتش
برایـَم تنگ میشود ...
... دلتنــگـم...
دلتنـــــگ کسی کـــــه
گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از
حرکـت ایستـاد...
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...
دلتنگ ِ خود َم...
خود
ادامه...
928
هدایا