0%
.

.

مرد مجرد از تهران

1 فروردین 1362 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 25 اسفند 1392

ساده لباس بپوش، ساده راه برو اما در برخورد با دیگران ساده نباش زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند
90
هدایا