0%
.

.

مرد مجرد از تهران

1 فروردین 1362 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 25 اسفند 1392

ساده لباس بپوش، ساده راه برو اما در برخورد با دیگران ساده نباش زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند

مقالات

این کاربر مقاله ای را ایجاد نکرده است.
90
هدایا