0%
شانا خانم
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو ،غرور تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست..
کاربر ایران بیستی
تبلیغات

چووننن گرگگ آزاد و اسیر نشدنیی


دوستتت ندارمم با هرکسیی مخصوصننن متاهلهاا بحرفمم....امااا باا همهه دوستممم و همهه براممم عزیزنددد.

خیلیی رکک و حاضرر جوابممم امااا شوخخخ ووو شادممم
کودککک درونممم خیلیی شیطونههه

ازز اینکهه شکلل بقیهه باشممم متنفرممم خودد خودممم.


خدمتتت بعضیییی افراددد توهین وو چرتتت گوییی = بلاکککک
بیشتر...
سلامممم
سلامممم
دوستتت جوناااا
سما ص سلام اوقات بشادی و دلنشین شاناجان...
ادامه
  4 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
سلاممممم
سلاممممم
هییی کارایی سختت بکنیددد قویی میشیددد
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۳ آبان ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
زمین گردهه دنیااا میچرخههه ازز منن گفتنن بودششش

امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۳ آبان ۱۳۹۸
سلاممممممم
سلاممممممم
گلیاااا

امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۳ آبان ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
هدیهه بدیدد
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سلامممم
سلامممم
دوستتتت جونااا

امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
طیبه 20
ادامه
  ۱۸ آبان ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
گلیااا
جوجهه هاا
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
دوستت جونااا
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
طیبه 20
ادامه
  ۱۸ آبان ۱۳۹۸
سلامممم
سلامممم
تقدیممم بهه خانمیییی کهه حالل دلششش اینروزاا ابریههه
طیبه 20
ادامه
  ۱۸ آبان ۱۳۹۸
نجیمه لایک درشت
ادامه
  ۱۴ آبان ۱۳۹۸
سلامممم
سلامممم
دوستتت جونااا
یکمم بدجنسممم باشیددد
بدد نیستشش
طیبه 20
ادامه
  ۱۸ آبان ۱۳۹۸
نجیمه لایک درشت
ادامه
  ۱۴ آبان ۱۳۹۸
هدایا
قلب سبز
۰۴ مهر ۱۳۹۸
عید غدیر خم
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
عید فطر مبارک
۱۴ خرداد ۱۳۹۸