0%
شانا خانم
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو ،غرور تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست..
کاربر ایران بیستی
تبلیغات

چووننن گرگگ آزاد و اسیر نشدنیی


فعلنش دوستتت ندارمم با کسییی (((مخصوصنششش متاهلهاا))) بحرفمم....امااا باا همهه دوستممم و همهه براممم عزیزنددد.

خیلیی رکک و حاضرر جوابممم امااا شوخخخ ووو شادممم
ازز اینکهه شکلل بقیهه باشممم متنفرممم خودد خودممم.


خدمتتت بعضیییی افراددد توهین وو چرتتت گوییی = بلاکککک
بیشتر...
سلاممممم
سلاممممم
چراااا ووو چگونهههه همهه پستامم پاکک شدهههه
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  9 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
هدایا
قلب نقره ای
۲۷ دی ۱۳۹۷
قلب سبز
۱۹ دی ۱۳۹۷
پنیر خوشمزه
۰۶ دی ۱۳۹۷