0%
شانا خانم
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو ،غرور تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست..
کاربر ایران بیستی
تبلیغات

چووننن گرگگ آزاد و اسیر نشدنیی


فعلنش دوستتت ندارمم با کسییی (((مخصوصنششش متاهلهاا))) بحرفمم....امااا باا همهه دوستممم و همهه براممم عزیزنددد.

خیلیی رکک و حاضرر جوابممم امااا شوخخخ ووو شادممم
ازز اینکهه شکلل بقیهه باشممم متنفرممم خودد خودممم.


خدمتتت بعضیییی افراددد توهین وو چرتتت گوییی = بلاکککک
بیشتر...
سلامممممممممممم
سلاممممممممممممم

سما ص سلام شاناجان اوقات بشادی عزیز...
ادامه
  2 ساعت قبل
صبا صبا سلام خانمی
ادامه
  4 ساعت قبل
سلامممممم
سلامممممم
دوستتت جوناااا
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  5 ساعت قبل
عرشیا محمدی سلاممممم ت را سلام دادم صبحتون زیباذ
ادامه
  7 ساعت قبل
سلاممممم
سلاممممم
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  5 ساعت قبل
عرشیا محمدی لایک
ادامه
  7 ساعت قبل
سلامممم
سلاممممم دوستت جونااا
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  5 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۳۰ مهر ۱۳۹۷
سلامممممم
سلامممممم
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  5 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۳۰ مهر ۱۳۹۷
سلامممممم
سلامممممم
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  5 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۳۰ مهر ۱۳۹۷
سلاممممم
سلامممم
حالتوننن عالییی عالیییی
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  5 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۳۰ مهر ۱۳۹۷
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  5 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۳۰ مهر ۱۳۹۷
سلاممممم
سلاممممم
دوستت جوناااا
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۳۰ مهر ۱۳۹۷
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۷
هدایا
قهوه تلخ
۲۵ مهر ۱۳۹۷
توپ فوتبال
۲۰ مهر ۱۳۹۷
کوله پشتی- سفر بخیر
۱۳ مهر ۱۳۹۷