0%
شانا خانم
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو ،غرور تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست..
کاربر ایران بیستی
تبلیغات

چووننن گرگگ آزاد و اسیر نشدنیی


فعلنش دوستتت ندارمم با کسییی (((مخصوصنششش متاهلهاا))) بحرفمم....امااا باا همهه دوستممم و همهه براممم عزیزنددد.

خیلیی رکک و حاضرر جوابممم امااا شوخخخ ووو شادممم
کودککک درونممم خیلیی شیطونههه

ازز اینکهه شکلل بقیهه باشممم متنفرممم خودد خودممم.


خدمتتت بعضیییی افراددد توهین وو چرتتت گوییی = بلاکککک
بیشتر...
سلاممممم
سلاممممم
دوستت گلیااا
سلاممممم
سلاممممم
دوستت گلیااا
معصوم ۲۰۲۰
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
تمنا تابش سلام شاناجان
ادامه
  ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
سلاممممم
سلامممممم
حسس تارزانن دارمممم
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
پر پر ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
سلامممم
سلاممممم
دوستت جونااا

سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
پر پر ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
دوستت جونااا بهه غیرر اونایی کهه خداا نگاهشونن نمیکنههه

سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
پر پر ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
قیافههه بعضیااا کهه کاششکیی
خداا بهشونن یهه نگاههی بندازههه وو یهه عقلیی بهشونن بدههه

سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
پر پر ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
سلامممم سلامممم
تقدیمم به همهه دوستت جوناا
یکمم دیرهه خستهه ایدد
سرتونمم درد میکنهه ولیی مبارکک باشههه

سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
پر پر ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
سلامممممم
سلامممممم
خوشگلاااااا

سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
سلامممم
سلاممممم

سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
سلامممممم
سلامممممم
دوستت جوناااا
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
علی 20
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
هدایا
عید فطر مبارک
۱۴ خرداد ۱۳۹۸
Lovely Cookie
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
دسته گل 2
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸