0%
شانا خانم
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو ،غرور تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست..
کاربر ایران بیستی
تبلیغات
چووننن گرگگ آزاد و اسیر نشدنیی


دوستتت ندارمم با هرکسیی مخصوصننن متاهلهاا بحرفمم....امااا باا همهه دوستممم و همهه براممم عزیزنددد.

خیلیی رکک و حاضرر جوابممم امااا شوخخخ ووو شادممم
کودککک درونممم خیلیی شیطونههه

ازز اینکهه شکلل بقیهه باشممم متنفرممم خودد خودممم.


خدمتتت بعضیییی افراددد توهین وو چرتتت گوییی = بلاکککک
بیشتر...
سلامممم
سلامممم
دوستتت جوناااا
سما ص سلام اوقات بشادی و دلخوشی شاناجان...
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۸
سما ص سلام اوقات شادمانه و پر از دلخوشی شانا جان...خواهش میکنم عزیز..
ادامه
  ۲۴ دی ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
هییی کارایی سختت بکنیددد قویی میشیددد
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین تشکر از زحمات شما بزرگوار ...الهی در پناه خداوند همیشه موفق باشید.....بدرود
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
زمین گردهه دنیااا میچرخههه ازز منن گفتنن بودششش

مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین تشکر از زحمات شما بزرگوار ...الهی در پناه خداوند همیشه موفق باشید.....بدرود
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۸
سلاممممممم
سلاممممممم
گلیاااا

مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین تشکر از زحمات شما بزرگوار ...الهی در پناه خداوند همیشه موفق باشید.....بدرود
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
هدیهه بدیدد
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین تشکر از زحمات شما بزرگوار ...الهی در پناه خداوند همیشه موفق باشید.....بدرود
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۸
سلامممم
سلامممم
دوستتتت جونااا

مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
گلیااا
جوجهه هاا
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
دوستت جونااا
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
سلامممم
سلامممم
تقدیممم بهه خانمیییی کهه حالل دلششش اینروزاا ابریههه
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۸
طیبه 20
ادامه
  ۱۸ آبان ۱۳۹۸
سلامممم
سلامممم
دوستتت جونااا
یکمم بدجنسممم باشیددد
بدد نیستشش
طیبه 20
ادامه
  ۱۸ آبان ۱۳۹۸
نجیمه لایک درشت
ادامه
  ۱۴ آبان ۱۳۹۸
هدایا
قلب سبز
۰۴ مهر ۱۳۹۸
عید غدیر خم
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
عید فطر مبارک
۱۴ خرداد ۱۳۹۸