0%
شکورا
۲۳ آبان ۱۳۹۳
خدایا..... یاریم کن نگاهم در افق این فضای مجازی..."جز برای تو" نبیند وانگشتانم "جز برای تو" کلیدی را فشار ندهند...
تبلیغات
هدایا
شکلات قلبی
توسط:
اسی
۰۷ آبان ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۶ مهر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۲ مهر ۱۳۹۴