0%
شهاب ع
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
دنیا همین است... تا مال دیگری می شوی... بقیه تازه یادشان می آید چقدر دوستت داشتند....
نشانها
تبلیغات

مقاله

هدایا
بفرما پرتغال
۲۴ آبان ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۱۷ آبان ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۶ مهر ۱۳۹۵