1-شیراز
4 رأی
14%
2-اصفهان
4 رأی
14%
3-تهران
4 رأی
14%
4-اهواز
1 رأی
4%
5-مشهد
4 رأی
14%
6-یزد
0 رأی
0%
7-همدان
1 رأی
4%
8-تبریز
4 رأی
14%
9-مازندران
0 رأی
0%
10-رشت
3 رأی
11%
11-گرگان
0 رأی
0%
12-پایین میگم
3 رأی
11%
zaahed 20
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۵
بُشرا 20
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۵

1-شیراز
4 رأی
14%
2-اصفهان
4 رأی
14%
3-تهران
4 رأی
14%
4-اهواز
1 رأی
4%
5-مشهد
4 رأی
14%
6-یزد
0 رأی
0%
7-همدان
1 رأی
4%
8-تبریز
4 رأی
14%
9-مازندران
0 رأی
0%
10-رشت
3 رأی
11%
11-گرگان
0 رأی
0%
12-پایین میگم
3 رأی
11%
zaahed 20
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۵
بُشرا 20
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۵
66