0%
گلاره
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
من کسیو ندارم که پشتم درآد . منو اذیت نکنین .
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات


آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  8 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  14 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  8 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  14 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  8 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  14 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  8 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  14 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  8 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  14 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  8 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  14 ساعت قبل
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  8 ساعت قبل
آنجل ف وحید این تهمتها رو به چند کاربر دیگه هم زدی . خجالت نمکشی پیرمرد خرفت ؟ گلاره اولا تک فرزنده . دوما فرزند شهیده (شهید مدافع حرم) اگه آدمهایی مثل پدر گلاره جون نبودن الان تو و امثال تو دست داعش بودین و بعنوان برده جنسی میفروختنت . خیلی پست و زذل و بیچاره ای . احمق عنتر
ادامه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
آنجل ف وحید این تهمتها رو به چند کاربر دیگه هم زدی . خجالت نمکشی پیرمرد خرفت ؟ گلاره اولا تک فرزنده . دوما فرزند شهیده (شهید مدافع حرم) اگه آدمهایی مثل پدر گلاره جون نبودن الان تو و امثال تو دست داعش بودین و بعنوان برده جنسی میفروختنت . خیلی پست و زذل و بیچاره ای . احمق عنتر
ادامه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
وحید کمی متفاوت گلاره جان خیلی ناراحت شدم گفتی مورد آزار جنسی توسط برادرت قرار گرفتی خیلی متاسفم.
ادامه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
آنجل ف وحید این تهمتها رو به چند کاربر دیگه هم زدی . خجالت نمکشی پیرمرد خرفت ؟ گلاره اولا تک فرزنده . دوما فرزند شهیده (شهید مدافع حرم) اگه آدمهایی مثل پدر گلاره جون نبودن الان تو و امثال تو دست داعش بودین و بعنوان برده جنسی میفروختنت . خیلی پست و زذل و بیچاره ای . احمق عنتر
ادامه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
وحید کمی متفاوت گلاره جان خیلی ناراحت شدم گفتی مورد آزار جنسی توسط برادرت قرار گرفتی خیلی متاسفم.
ادامه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
هدایا
قلب سبز
۲۴ تیر ۱۳۹۷
هندوانه
۲۱ خرداد ۱۳۹۷
اسکیت
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷