0%
سلیم احمدی

سلیم احمدی

مرد مجرد از تهران

18 مرداد 1346 (52 ساله)

تاریخ عضویت: 12 تیر 1392

تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است
243
گروهها
هدایا