0%
saeid 5

saeid 5

مرد از کرج

1 فروردین 1320 (79 ساله)

تاریخ عضویت: 12 شهریور 1393

تنها چیزی که به جلو حرکت می‌کند زمان است و مردمی که آویزان عقربه‌های ساعت شده‌ان

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
94
هدایا