0%
روح الله گلی

روح الله گلی

مرد متأهل از مشهد

31 شهریور 1357 (41 ساله)

تاریخ عضویت: 4 تیر 1393

به خم وراست شدن مردم اعتنا نکن چون هرچه مردم بیشتر خم و راست میشوند هماننددوسر کمان میباشد.که تیران کشنده تراست.خشارشاه.


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
119
هدایا