0%
حسین شریفی

حسین شریفی

مرد از اهواز

2 تیر 1346 (53 ساله)

تاریخ عضویت: 16 دی 1392

از محبت خار ها گل میشوند به همدیگر احترام و دست دوستی بدهیم

نظرسنجی

22