0%
رامتین

رامتین

مرد مجرد

1 فروردین 1380 (18 ساله)

تاریخ عضویت: 23 آذر 1392

"درست در همان لحظه که دیگران نا امید می شوند، افرادِ موفق ادامه می دهند." آنتونی رابینز

نظرسنجی

177
هدایا