0%
سادات س
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
کمر بسته به آزار منی! من شب و روز جگر خسته ز آزار توام. اگر کسی صدات رو نشنید داد نزن ! فقط خودتو خسته میکنی. .!
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
موسیقی پروفایل
هدایا
سلام کوچولو
توسط:
صبا صبا
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
قهوه تلخ
توسط:
صبا صبا
۰۴ بهمن ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
سما ص
۲۷ دی ۱۳۹۷