0%
زهرازیبایی

زهرازیبایی

زن از اصفهان

20 شهریور 1351 (46 ساله)

تاریخ عضویت: 22 فروردین 1394

به سراغ من اگرمی آییدنرم وآهسته بیائید.مباداکه ترک برداردچینی نازک تنهایی من....

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی دختر یوسف اعتصامی آشتیانی درسال 1285 خورشیدی درتبریز به دنیا آمد.
ایشان تنهادخترخانواده بودوچهار برادر داشت
ادبیات را درکنار پدر و از استادانی چون دهخدا وملک الشعرای بهار آموخت.
پایان نامه تحصیلی خود را از مدرسه آمریکایی تهران گرفت ودر همانجا شروع به تدریس
ادامه...
HOUSAIN سلام و اوقات بکام
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀سلام وقت بخیر
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
مست وهوشیار

محتسب مستی به ره دید وگریبانش گرفت.
مست گفت ای دوست .این پیراهن است افسارنیست.

گفت : مستی.زان سبب افتان وخیزان می روی
گفت:جرم راه رفتن نیست.ره هموار نیست.

گفت: می باید تورا تا خانه قاضی برم
گفت: رو صبح آی .قاضی نیمه شب هوشیار نیست

گفت:نزدیک است والی
ادامه...
HOUSAIN 20
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
عرشیا محمدی لایک ۲۰
ادامه
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
به سراغ من اگر می آیید

نرم وآهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من

آرامگاه سهراب سپهری
شاعر آب وآئینه
در مشهد اردهال
عرشیا محمدی من با کفش اهنی میاممم خخخخخ
ادامه
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
علی مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من/// وااااقعا خیییلی زیباست
ادامه
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
آرش

آری آری جان خود در تیر کرد آرش

کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش

تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیحون

به دیگر نیمروزی از پی آن روز

نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند

وآنحا را ازآن پس مرز ایرانشهر وتوران باز نامیدند
عرشیا محمدی لایک 20
ادامه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
علی زیبا بود20 قشنگ
ادامه
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
آرش کمانگیر

آرش کمانگیریکی از اسطوره های کهن ایرانی ونماد جان فشانی در راه میهن است.
آرش از سپاهیان منوچهربود که نقل است پس از جنگ ایران وتوران وتوافق برسازش.به عنوان کماندار ایرانی برای باز شناختن مرز ایران وتوران برگزیده شد.
در واقع داستان از این قرار بود که آرش پیک لشکر ایران است پیا
ادامه...
عرشیا محمدی لایک 20
ادامه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
علی خدایی خییییییییلی کیف کردمالبته فکر کنم این افسانه باشه تا واقعیتولی واقعا زیبا بود
ادامه
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
به مژگان سیه کردی .هزاران رخنه دردینم

بیا کز چشم بیمارت .هزاران درد برچینم.

الا ای همنشین دل .که یارانت برفت از یاد

مرا روزی مباد آن دم . که بی یاد تو بنشینم.

جهان پیراست وبی بنیاد. از این فرهاد کش فریاد

که کرد افسون. ونیرنگش ملول از جان شیرینم

جهان فانی وبا
ادامه...
عرشیا محمدی لایک 20
ادامه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
علی بیت آخر این شعر واااقعا عاااااااالی بود به دلم نشست20 طلائی
ادامه
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
زنی بود بر سان گردسوار
همیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود. گرد آفرید
که چون او به جنگ اندرون کس ندید

گرد آفرید

گردآفرید نخستین شیرزن حماسه ملی ایران است.
گردآفریدِ دلربا و چالاک با این که در شاهنامه حضوری کوتاه دارد وشکست میخورد. اما ذکر حماسه اش بسیار سترگ است
ادامه...
عرشیا محمدی لایک 20
ادامه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
عرشیا محمدی لایک
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
یکی درد ویکی درمان پسندد

یکی وصل ویکی هجران پسندد

من ازدرمان ودرد و وصل وهجران

پسندم آنچه را جانان پسندد

باباطاهر
عرشیا محمدی لایک 20
ادامه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
عرشیا محمدی 20 لایک20 لایک
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
دردعشقی کشیده ام که مپرس

زهر هجری چشیده ام که مپرس>

گشته ام درجهان و آخرِ کار

دلبری برگزیده ام که مپرس>

آن چنان درهوای خاک درش

می رود آب دیده ام که مپرس>

من به گوش خود ازدهانش دوش

سخنانی شنیده ام که مپرس>

سوی من لب چه میگزی حافظ

لب ملعل
ادامه...
عرشیا محمدی لایک 20
ادامه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
عرشیا محمدی لایک
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
472