0%
فرشاد راد
۱۲ مهر ۱۳۹۴
در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش . . . هرگز به دیواری که تازه رنگ شده تکیه نباید کرد ! ! !
کاربر ایران بیستی
تبلیغات

آلبومها

موسیقی پروفایل
هدایا
هندوانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
دسته گل 2
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
خوک صورتی
۱۵ آذر ۱۳۹۵