0%
غَـــــزل

غَـــــزل

زن

30 آذر 1375 (22 ساله)

تاریخ عضویت: 16 فروردین 1393

دلم گرفته برایت ولی اجازه ندارم کز نسیم و پرنده سراغی ازتو بگیرم

زیباترین تصویری که در زندگانیم دیدم

نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود

زیباترین سخنی که شنیدم

سکوت دوست داشتنی تو بود

زیباترین احساساتم

گفتن دوست داشتن تو بود

زیباترین انتظار زندگیم

حسرت دیدار تو بود

لحظه با تو بودن بود

زیباترین هدیه عمرم
ادامه...
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
فرزین فیروزه 200000000000
ادامه
  ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
نیاز به کسی دارم که راه را نشانم دهد؛تنبیه ام کند؛تشویقم کند؛نه به حق قدرتی که دارد؛بلکه به اقتدارش؛من پدرم را می خواهم ...
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
عاشقت خواهم ماند...

بی آن که بدانی دوستت خواهم داشت...

بی آن که بگویم درد دل خواهم گفت...

بی هیچ گمانی گوش خواهم داد...

بی هیچ سخنی در آغوشت خواهم گریست،

بی آن که حس کنی...

در تو ذوب خواهم شد،

بی هیچ حرارتی...

اینگونه شاید احساسم نمیرد...
ادامه...
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
  ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
اگر "تو" را امتحان میگرفتند،

بی شک من

رتبه اول میشدم

...

بس که تکرار کردم

نامت را در مرور خاطرات!

  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آدا رهگذر واوووووو
ادامه
  ۱۲ تیر ۱۳۹۵
07 Too Baroon Ke Rafti.mp3
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آدا رهگذر ممنون
ادامه
  ۱۲ تیر ۱۳۹۵
گرگـــــــــ
>>> > > > > > >>گـُـرگــی دســت بــه خــودکــُشـی زد> > در وصـیــت نــامــه اش نــوشـتــه بــود :> > " پـوسـتــم را بـســـوزانـیــد تــا هـیــچ وقـت> > شـغــالـی در آن نـقــش مــا را بــازی نـکـنــد> > کــه فــردا نــفــریــن بــّـره ای پـشــت ســرمــان بــاشــد...>> > > > >>>
... عه گرگا هم حرف میزنن؟
ادامه
  ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
zakhar 20
ادامه
  ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
جز خودم کسیو ندارم...
 >ﮔــﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘــﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯼ ﻧﻘﻄــــﻪ ﺑﺬﺍﺭﯼ!.> >> >ﺑــﺎﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ ...>> > >ﺑــﺎﺯ ﺑﺨﻨــــﺪﯼ ...>> > >ﺑــﺎﺯ ﺑﺠﻨﮕﯽ ...>> > >ﺑــﺎﺯ بیفتی ﻭ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﭘﺎﺷﯽ!!>> > >ﮔــﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ یه ﻟﺒﺨﻨــــﺪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺎ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺑﮕﯽ :>> > >ﻣــﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﯾﻦ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ!..>> >>> >> >>>
ehsan bigi 20
ادامه
  ۲۹ آبان ۱۳۹۳
شهنام 20
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۳
مهــــــم نـــــیس....
>>>ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻭﻗﺘﯽﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺩﺍﻍ ﺩﻟت> ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺸﻪ ...> > > ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺷﮏ> ﺗﻮﭼﺸﻤﺎﺕ ﺟﻤﻊ> ﻣﯿﺸﻪ ....> > > ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻋﮑﺴﺎﺷﻮ> ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻮ> ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑﻣﯿﺰﻧﯽ .. > > > ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ> ﺍﻭﻗﺎﺕﺩﺳﺘﺖ> ﻣﯿﺮﻩﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ ....>> ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ ... !!!> > > ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﯽ ﻋﮑﺴﺸﻮﺟﻠﻮ، ﻋﻘﺐﻣﯿﺒﺮﯼ ﻭ> ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺶ !!!> > ...
saeed mohammadi 2020
ادامه
  ۱۲ آبان ۱۳۹۳
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
دوستتــــــ دارمـــ
>> >>>>× دســ ـتانــت را ×>>>> > > >>>دور گردنــــَــم حلـــقه کَن>>> >>>ایـــــ ــــــن ...>>> >>>دوســـــت داشــــتنی ترین شال گردن>>> >>>شـــب های ســــَــــرد من اســــت>>> >>>♥ باور کــُــن בوستــ ــت בارم  ♥>>>> >> >>>>>>>>
saeed mohammadi 20
ادامه
  ۱۲ آبان ۱۳۹۳
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
سرتــــ شلـوغهــ....
>>> >>>>>>>>✔>>>> >وقتے ڪـہ ســـ>ــــرت شلوغـہ ؛>>>>> >>>> >>>>>✔>>>> وقتے ڪـہ בارے פֿـوش میگذرونـــ>ــے ، >>>> >>>> > اوטּ موقعـہ اگــــ>ــــہ بـہ یاבش بوבے … >>>> >>>> > בوســــت בاشــ>ــتنت رو نشــــوטּ בاבے >>>> >>>> > وگرنــــہ همــــــــ>ـــــہ توو>>>>تنهاییشوטּ >>>> >>>> >>>>>>> בنبال یـہ همـــــ>ــــבم میگرבن….>>>>>> >> >> >>>>
saeed mohammadi 20
ادامه
  ۱۲ آبان ۱۳۹۳
  ۰۱ شهریور ۱۳۹۳
1,301
هدایا