0%
غَـــــزل

غَـــــزل

زن

30 آذر 1375 (22 ساله)

تاریخ عضویت: 16 فروردین 1393

دلم گرفته برایت ولی اجازه ندارم کز نسیم و پرنده سراغی ازتو بگیرم

پرسش

1,301
هدایا