0%
فرشاد

فرشاد

مرد مجرد از تهران

16 مهر 1358 (40 ساله)

تاریخ عضویت: 14 خرداد 1392

کاش می شد که کسی می آمد این دل خسته ی ما را می برد چشم ما را می شست

آلبومها

542