0%
پرستو مهاجر
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
باور کن خیلی حرف است ...وفادار دست هایی باشی ...که یک بار هم لمسشان نکرده ای ...!!!
تبلیغات

بیشتر...
تا میتونی به دلی امید ببخش.

به چهره های غمگین
لبخند رو هدیه کن.

تا میتونی دلی رو شاد کن.

همین کارهای کوچیک
میشه یه دعای خیر در حقت..
فرشاد عزیزم
ادامه
  ۰۹ مهر ۱۳۹۷
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
کسی که فکر میکند
همه چیز را می داند.....
محال است
شروع به آموختن کند.......

اپیکتت
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
این درکی است که با آن زندگی کرده ام: برای بدترین آماده باش؛
انتظار بهترین را داشته باش؛
و آنچه را که پیش می‌آید بپذیر...
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
هر سقوطی
پایان کار نیست …
باران را ببین،
سقوط باران قشنگترین "آغاز" است ...
هوای زندگیتان سرشار از لحظه‌های قشنگ!
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
اگرروزی
محبت کردیم بی منت...
لذت بردیم بی گناه.....
بخشیدیم بدون شرط....
آن روز واقعا"
زندگی کرده ایم
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
موهایش رانوازش کن،،،
قبل ازاینکه سفیدشوند،،،
زن است،،،
باهمه زن بودنش،دوست داردنوازشت را،،،
ولی باهوش است،،،
فرق ریاباصداقت رامیفهمد،،
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
هدایا
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
قلب سبز
۲۷ تیر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۳ خرداد ۱۳۹۵