0%
پارمیس مدعوی

پارمیس مدعوی

زن مجرد از رشت

27 دی 1365 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 10 تیر 1388

چ فرقــــــی داره،در ســــــیرک یا در خانه!خنده ات که تلــــخ باشد،دلت کــه خــــــون باشد،تو هم دلقــــکی..!

ویدئو

50