0%
ferez golbaba

ferez golbaba

مرد مجرد از خدابنده

1 فروردین 1354 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 4 خرداد 1393

از بعضی از آدمها تنها خاطره می ماند ! از بعضی های دیگر هم هیچ ! خاطره ساختن لیاقت می خواهد !

آینه ی اتاقت
آینه ی اتاقم را
با آینه ی اتاقت عوض میکنی ؟

این فقط مرا نشان میدهد . . . !
زهرا ۲۰
ادامه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
nader 20
ادامه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
افسانه ها را رها کن

دوری و دوستی کدام است؟
اگر نباشی دیگری جایت را میگیرد!!!
به همین سادگی...
زهرا ۲۰
ادامه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
خیلی وقت است که "بی تابم"دلم تاب مبخواهدویک هل محکمکه دلم هری بریزد پایین.هرچه در خودش تلنبار کرده را...
زهرا ۲۰
ادامه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
nader 20
ادامه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
مردان هم قلب دارن
مردان هم قلب دارن
فقط صدايشان، يواش تراز صداي قلب يك زن است!

مرد ها هم در خلوتشان براي عشقشان گريه ميكنند!

شايد نديده باشي؛ اما هميشه اشك هايشان را در آلبوم

دلتنگيشان قاب ميكنند!

هر وقت زن بودنت را ميبينم؛ سينه ام را بهجلو

ميدهم،صدايم را كل
ادامه...
nader 20
ادامه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
bahar خیلی قشنگ بود20
ادامه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
در زنـــدگیــه یــــک مــــَرد...مــُخـــدری هســت بنـــام زن..،
.
.
نـــبودن..، دوریـــش..، خـــُماری می آورد...آب میـــکـــُند اُبُهـــت مــــَرد را...!
bahar زندگیتون با مُخدر باشه همیشه20
ادامه
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
کـــتاب زنـــدگی چـــآپ دوم نــــدارد..!

.

.
پـــس خـــوب ، آرام و عـــاشقانه زنـــدگی کنیـــم...!
0 نظر

از عارفی پرسیدند: استاد تو در طریقت چه كسی بود؟ او پاسخ داد: یك سگ! روزی سگی را دیدم كه در كنار رودخانه ای ایستاده بود و از شدت تشنگی در حال مرگ بود. هربار كه سگ خم میشد تا از آب رودخانه بنوشد، تصویر خود را در آب می دید و می ترسید، زیرا تصور میكرد سگ دیگری نیز در رودخانه است. در نهایت پس از مدتی
ادامه...
0 نظر
بازنشر تصویر مربوط به شبکه بارون توسط ferez golbaba
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
زیبا ستاره های کلامت را
در لحظه های ساکت عاشق
بر من ببار
بر من ببار تا که برویم بهاروار
چشم از تو بود و عشق
بچرخانم
بر حول این مدار
رقیه رضائی ۲۰۲۰
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
زهرا 20
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
اشــــــتباه اصلـــــــی ما در زندگـــــــی

هـــــــــزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم،

بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم !!
سما ص 20
ادامه
  ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
زهرا دقیقا20
ادامه
  ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
ای چشٖم تـو دلـفـریـب و جادو

در چشم تـو خـیـره چشم آهـو

در چشم منی و غایب از چشم

زان چشم همی‌ کنم به هـر سو
سما ص 20
ادامه
  ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
زهرا 20
ادامه
  ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
83
هدایا