0%
نازنین شبکه کردانه
۰۷ آذر ۱۳۹۵
عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید ... باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید ... گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم ... بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید ...
تبلیغات

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
تولدت مبارک
۲۸ شهریور ۱۳۹۶
بفرما پرتغال
۰۵ فروردین ۱۳۹۶
دسته گل 2
۲۹ اسفند ۱۳۹۵