0%
نسر ین
۲۱ دی ۱۳۹۳
هر جا عشق حضوری نیرومند داشته باشد دلشوره و نومیدی و ترس از میان میرود....
تبلیغات

بیشتر...
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شا هرخ 20
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شا هرخ 20.20
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳


فـرقی نـمیکند کـه گـودال آب کـوچکی بـاشی،

يـا دريـای بيـــکران، زلال کـه بـاشی...

آسمــــان در تــــوست...
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
  ۱۹ تیر ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
دنـیا قـانون عـجیبی دارد، هـفت مـیلیارد آدم،

و فـقط بـا یـکی از آنـها احـساس تـنهایی نـمیکنی...

و خـدا نـکند کـه آن یـک نـفر تـنهایت بـگذارد...

آن وقـت حـتی بـا خـودت هـم غـریبه مـیشوی...!
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
  ۱۹ تیر ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شا هرخ 20.20
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
نسرین احمدی عالی
ادامه
  ۱۹ تیر ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
مهزاد ا 200
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
اینکه آمدی بمانی

اینکه پشیمانی

اینکه دوستم داری را

بگذار برای بعد

حالا فقط می خواهم

خوب تماشایت کنم..
مهزاد ا 20
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۴
moslem seven 200000020
ادامه
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۲۷ آذر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
Amir Hemmat
۲۶ تیر ۱۳۹۴