0%
نرگس پ
۰۸ آبان ۱۳۹۶
باور کن داری اشتباه میکنی. من همونیم که هنوزم نبینمت میمیرم
تبلیغات

نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۰۱ بهمن ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
66%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
23 رأی
26%
سارا رئوف >>>دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !>>>>>>ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !>>>>>>>>>>>>>بین امواج مهت رقص کنان می بینم >>>>>>لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای>>>>>>>>>>>>
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
محسن حسینی سلام هستید؟
ادامه
  ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
سارا رئوف >>>دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !>>>>>>ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !>>>>>>>>>>>>>بین امواج مهت رقص کنان می بینم >>>>>>لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای>>>>>>>>>>>>
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
محسن حسینی سلام هستید؟
ادامه
  ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
سارا رئوف >>>دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !>>>>>>ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !>>>>>>>>>>>>>بین امواج مهت رقص کنان می بینم >>>>>>لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای>>>>>>>>>>>>
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
محسن حسینی سلام هستید؟
ادامه
  ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
سارا رئوف >>>دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !>>>>>>ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !>>>>>>>>>>>>>بین امواج مهت رقص کنان می بینم >>>>>>لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای>>>>>>>>>>>>
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
محسن حسینی سلام هستید؟
ادامه
  ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
سارا رئوف >>>دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !>>>>>>ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !>>>>>>>>>>>>>بین امواج مهت رقص کنان می بینم >>>>>>لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای>>>>>>>>>>>>
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
محسن حسینی سلام هستید؟
ادامه
  ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
سارا رئوف >>>دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !>>>>>>ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !>>>>>>>>>>>>>بین امواج مهت رقص کنان می بینم >>>>>>لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای>>>>>>>>>>>>
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
محسن حسینی سلام هستید؟
ادامه
  ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
سارا رئوف >>>دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !>>>>>>ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !>>>>>>>>>>>>>بین امواج مهت رقص کنان می بینم >>>>>>لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای>>>>>>>>>>>>
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
محسن حسینی سلام هستید؟
ادامه
  ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
Peyman Zarei - Ki Fekresho Mikard.mp3
میر شجاع سیدین مچکرم از مطالب خوب شما بزرگوار .....روزتان پر از نگاه خدا .....بدرود
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۰ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
سارا رئوف >>>دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !>>>>>>ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !>>>>>>>>>>>>>بین امواج مهت رقص کنان می بینم >>>>>>لطف را بین ،که به شیرینی رویا شده ای>>>>>>>>>>>>
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
محسن حسینی سلام هستید؟
ادامه
  ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
بازنشر موزیک مربوط به پروانه ثبوتی توسط نرگس پ
۰۹ آبان ۱۳۹۶
هنوزم....
Yousef Zamani - Asheghaneh.mp3
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💙
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۶
شقا یق ❤💚💜20💜💙💛
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۶
هدایا
قلب سبز
۲۶ مرداد ۱۳۹۶
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
قلب سبز
توسط:
مریم م
۰۳ مهر ۱۳۹۵