0%
نفس امیری
۰۱ خرداد ۱۳۹۳
بَعــضـیـآ ایـنـقَــد قَـشَنـگــ (دروغ) مـیـگـنـ کـِ آدَمـ حیــفشــ مـیـآد بـ ـاور نــکــنــه
تبلیغات