0%
نادر

نادر

مرد از تهران

20 اردیبهشت 1353 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 20 بهمن 1395


🏛در وجه گاو 🏛

خاطره کارمند بانک:
کسی که چک را نوشته و کسی که گرفته هردو فکر میکردند “در وجه” یعنی بابت خرید و فروش چه مالی بوده است.

mis zohre فکر کن سال 79 چ مبلغی و گذاشته برا خرید گاو
ادامه
  10 ساعت قبل
ما اشتباه کردیم...!

باکمی دقت، متوجه میشوید همانطوری که مینویسیم "عیسی" و میخوانیم "عیسا"!
و یا مینویسیم "موسی" و میخونیم "موسا"!

پس در واقع : وقتی که می نوشتيم
"تولید ملی و ثروت ملی" در اصل میشد
"تولید ملا و ثروت ملا"!
ما اشتباه میخواندیم و این بندگان خدا اختلاس نکردن مال
ادامه...
یه کیسه تخمه اهدایی به مسئولین مملکت که سرگرم بشن تو دست و پا نباشن
😒😒😒😒
ساحل 20
ادامه
  17 ساعت قبل
میر شجاع سیدین ممنونم.....لایک
ادامه
  20 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نادر
۲۶ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
66%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
23 رأی
26%
سید گیلانی ما رفته ایم در دل شب های ماهتاب ⚘با قایقی به سینه امواج بیکران🍎 بشکفت در سکوت پریشان نیمه شب 🌻بر بزم ما نگاه سپید ستارگان
ادامه
  8 ساعت قبل
hasti sanaii وقتی به یاد نام شما آب میخوریم /انگارجای آب می ناب میخوریم/مردم به نرخ روز میخورند نان/ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نادر
۲۶ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
66%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
23 رأی
26%
سید گیلانی ما رفته ایم در دل شب های ماهتاب ⚘با قایقی به سینه امواج بیکران🍎 بشکفت در سکوت پریشان نیمه شب 🌻بر بزم ما نگاه سپید ستارگان
ادامه
  8 ساعت قبل
hasti sanaii وقتی به یاد نام شما آب میخوریم /انگارجای آب می ناب میخوریم/مردم به نرخ روز میخورند نان/ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نادر
۲۶ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
66%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
23 رأی
26%
سید گیلانی ما رفته ایم در دل شب های ماهتاب ⚘با قایقی به سینه امواج بیکران🍎 بشکفت در سکوت پریشان نیمه شب 🌻بر بزم ما نگاه سپید ستارگان
ادامه
  8 ساعت قبل
hasti sanaii وقتی به یاد نام شما آب میخوریم /انگارجای آب می ناب میخوریم/مردم به نرخ روز میخورند نان/ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نادر
۲۶ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
66%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
23 رأی
26%
سید گیلانی ما رفته ایم در دل شب های ماهتاب ⚘با قایقی به سینه امواج بیکران🍎 بشکفت در سکوت پریشان نیمه شب 🌻بر بزم ما نگاه سپید ستارگان
ادامه
  8 ساعت قبل
hasti sanaii وقتی به یاد نام شما آب میخوریم /انگارجای آب می ناب میخوریم/مردم به نرخ روز میخورند نان/ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نادر
۲۶ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
66%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
23 رأی
26%
سید گیلانی ما رفته ایم در دل شب های ماهتاب ⚘با قایقی به سینه امواج بیکران🍎 بشکفت در سکوت پریشان نیمه شب 🌻بر بزم ما نگاه سپید ستارگان
ادامه
  8 ساعت قبل
hasti sanaii وقتی به یاد نام شما آب میخوریم /انگارجای آب می ناب میخوریم/مردم به نرخ روز میخورند نان/ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نادر
۲۶ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
66%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
23 رأی
26%
سید گیلانی ما رفته ایم در دل شب های ماهتاب ⚘با قایقی به سینه امواج بیکران🍎 بشکفت در سکوت پریشان نیمه شب 🌻بر بزم ما نگاه سپید ستارگان
ادامه
  8 ساعت قبل
hasti sanaii وقتی به یاد نام شما آب میخوریم /انگارجای آب می ناب میخوریم/مردم به نرخ روز میخورند نان/ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نادر
۲۶ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
66%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
23 رأی
26%
سید گیلانی ما رفته ایم در دل شب های ماهتاب ⚘با قایقی به سینه امواج بیکران🍎 بشکفت در سکوت پریشان نیمه شب 🌻بر بزم ما نگاه سپید ستارگان
ادامه
  8 ساعت قبل
hasti sanaii وقتی به یاد نام شما آب میخوریم /انگارجای آب می ناب میخوریم/مردم به نرخ روز میخورند نان/ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم
ادامه
  18 ساعت قبل
25
گروهها
هدایا
HOUSAIN
۰۲ فروردین ۱۳۹۶
فرزاد زند
۲۵ اسفند ۱۳۹۵