0%
دختر بهار

دختر بهار

زن مجرد از اصفهان

1 فروردین 1368 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 13 آبان 1394

Believe that the less kindness wouldnot be forgotten even from weak minds ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه...

سعید سلام بسیار عالی
ادامه
  ۰۶ تیر ۱۳۹۹
عمران لایــــک 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۹
979
هدایا
نگار
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
سادات س
۱۶ فروردین ۱۳۹۶