0%
همون دیوونه همیشگی
۱۸ مهر ۱۳۹۴
به احمقانه ترین شکل ممکن دلتنگ کسی هستم که هیچ خیابانی را با او قدم نزدم. اما او در تمام خاطرات من راه میرود ..!!
تبلیغات
همچو ما دیوانۀ دیوانگی .....................................نیست در افسانۀ دیوانگی


بهتر از خواب هزار و یک شب است...........................هر شب مستانۀ دیوانگی


واقف سرّ و رموز هست و بود.................................عارف فرزانۀ دیوانگی


چشمهای پُر فسون آن پری....................................رده دل را خانۀ دیوانگی


می شود گلزار بر مجنون خویش................................آتش ویرانۀ دیوانگی


رهبر ما رندی و آوارگی ست...................................منزل ما لانۀ دیوانگی


ما همه دلدادۀ مستی و حال.....................................ما همه دردانۀ دیوانگی


می برد منصور را بر اوج دار....................................همّت مردانۀ دیوانگی


یا بخوان شعری ز دیوان جنون..................................یا بگو افسانۀ دیوانگی


مستی ما، ساز ما، آهنگ ما.....................................بادۀ پیمانۀ دیوانگی


ما همه شوریدگان کوی دوست.................................ما همه دیوانۀ دیوانگی
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
دسته گل زرد
۰۱ مرداد ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۸ تیر ۱۳۹۵