0%
پرستو الهی من لی غیرک
۲۳ مهر ۱۳۹۸
سخت است توضیح انچه نمیخواهند بفهمند😣 هر که خود داند و خُدای دلش، که چه دَردیست در کُجای دِلش...
تبلیغات

هر که خود داند و
خُدای دلش،
که چه دَردیست
در کُجای دِلش...
  19 ساعت قبل
  19 ساعت قبل
هدایا
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۴ آبان ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۶ مهر ۱۳۹۵