0%
محسن صادقی
۱۹ آذر ۱۳۹۶
تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را
تبلیغات

دوباره سنگ زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره باد زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره موج زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره آتش زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره مرد زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت
بیشتر...
http://pedalnews.ir/fa/news/82887/پاتک-خودروسازان-ایرانی-به-تحریم‌های-جدید
0 نظر
با خرید خودرو، قربانی سراب سرمایه نشوید
بنویسید خودرو، بخوانید قلک!/ خودروهایی که هندوانه در بسته‌اند
0 نظر
هدایا
بفرما پرتغال
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۱ آذر ۱۳۹۳