0%
محسن صادقی
۱۹ آذر ۱۳۹۶
تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را
تبلیغات

دوباره سنگ زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره باد زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره موج زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره آتش زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت

دوباره مرد زاده خواهم شد
و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت
بیشتر...
با خرید خودرو، قربانی سراب سرمایه نشوید
بنویسید خودرو، بخوانید قلک!/ خودروهایی که هندوانه در بسته‌اند
0 نظر
دیری است دلم در به در و خانه به خانه

تا کی، به که یابد ز تو ای عشق نشانهدانی که چه ئی از پس این در به دری ها؟

خواب سحری در پی کابوس شبانهاز خون دلم بر ورق جان کلماتی است

پیکی که دلم سوی تو کرده است روانهبا شور تو، خون می زند از
ادامه...
جز تو یاری نگرفتیم

و نخواهیم گرفت

بر همان عهد که بودیم

بر آنیم هنوز..."ادیب نیشابوری"
0 نظر
این روزها

سخت درگیرِ عشقم!

بگذار شکوفه دهد دست هایم

روی تنِ خیالت!بگذار بگویند معجزه ی این پاییز

همین شکوفه هاست!

تا از فردا شعر هایم

با عطرِ شکوفه های پاییزی...

همه را عاشق‌ کند!"رضا ضراب"

0 نظر
هدایا
بفرما پرتغال
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۱ آذر ۱۳۹۳