0%
محسن

محسن

مرد متأهل از اراک

1 فروردین 1349 (50 ساله)

تاریخ عضویت: 17 فروردین 1391

گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند !

هدایا (7)

35
هدایا