0%
محمد

محمد

مرد از همدان

13 تیر 1350 (49 ساله)

تاریخ عضویت: 26 آذر 1393

تا بیمار نشدی قدر سلامتی را بدان ،قدر آفیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید
169
گروهها
هدایا