0%
مونا بانو
۲۰ آبان ۱۳۹۶
خدایا ! به هرکه دوست میداری بیاموز که : عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر که دوست تر میداری بچشان که : دوست داشتن از عشق برتر
تبلیغات

هدایا (56)

هدایا
قلب سبز
۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بفرما پرتغال
۱۲ دی ۱۳۹۶
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵